نیل آرمسترانگ – مردی که قدم بر روی ماه گذاشت …

نیل آرمسترانگ

نیل آرمسترانگ – مردی که قدم بر روی ماه گذاشت ، سالهای زیادی پشت سر هم خواهد گذشت ولی هیچ گاه کسی نمیتواند اولین نفر در این امر مهم باشد.…

رفتار پسندیده در جامعه – چه طور یک فرد با شخصیت در جامعه باشیم ؟

رفتار های پسندیده در جامعه

هر شخص در اجتماع بایستی به یک سری اصول پایبند باشند ، این اصول صرفا یک سری دستور العمل برای هر فرد نیست که موظف باشد دقیقا طبق آن عمل…