نیل آرمسترانگ – مردی که قدم بر روی ماه گذاشت …

نیل آرمسترانگ

نیل آرمسترانگ – مردی که قدم بر روی ماه گذاشت ، سالهای زیادی پشت سر هم خواهد گذشت ولی هیچ گاه کسی نمیتواند اولین نفر در این امر مهم باشد.…