آیا بازی اساسین کرید ( فرقه قاتلین ) واقعیت دارد؟

باطنی ها

درود و عرض و ادب احترام خدمت تمامی کاربران عزیز دهکده دانش  در این سری قصد داریم برگی دیگر از تاریخ را با هم مرور کنیم. سالهاست مجموعه بازی هایی…